Douglas Club pravilnik

PRAVILNIK O ČLANSTVU V PROGRAMU DOUGLAS BEAUTY CARD

1. Ta Pravilnik ureja pogoje in način uporabe programa Douglas Beauty Card ter pravice in obveznosti v zvezi z uporabo programa (v nadaljevanju: Douglas Beauty Card).

2. Izdajatelj kartice Douglas Beauty Card je družba Douglas Douglas parfumerije SI d.o.o. Ljubljana, Pot za brdom 102, DŠ: SI29250048 (v nadaljevanju: Douglas parfumerije ali izdajatelj).

3. Kartica Douglas Beauty Card je last izdajatelja.

4. Včlanitev v program Douglas Beauty Card je brezplačna.

5. V program Douglas Beauty Card se lahko včlani in s tem pridobi Douglas Beauty Card vsaka polnoletna oseba s
prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolni vlogo za članstvo in sprejme pravice in obveznosti, ki jih ureja ta Pravilnik (v nadaljevanju: član)

6. Izpolnjeno pristopnico oddate preko spletne registracije na ustrezni spletni strani www.douglas.si ali osebno v kateri
koli poslovalnici Douglas parfumerij. Če pristopnico oddate v prodajalni, boste takoj prejeli člansko kartico. Če je
pristopnica izpolnjena in oddana preko spleta, bo članska kartica dostavljena po pošti na domači naslov v najkrajšem
možnem času, vsekakor pa v roku 30 (z besedo: trideset) koledarskih dni od oddaje pristopnice preko spleta.

7. Kartica Douglas Beauty Card ni plačilno sredstvo.

8. Kartica Douglas Beauty Card je izdana na ime člana, vendar jo lahko uporabljajo tudi drugi družinski člani.

9. Ugodnost, ki jo članu prinaša Douglas Beauty Card, je popust tudi do 20 %, odvisno od porabe, ter druge ugodnosti v obliki različnih aktivnosti za člane Douglas Beauty Card. Ugodnost se pridobi z nakupom v kateri koli poslovalnici Douglas parfumerij, vključno ob nakupu v spletni trgovini izdajatelja. Popust, ki je odvisen od porabe ob nakupu, je določen v Prilogi 1 tega Pravilnika.

10. Ugodnost se uveljavlja ne glede na sredstvo ali način plačila, za plačilo v enkratnem znesku ali na obroke.

11. Ugodnosti ne veljajo za nakup bonov.

12. Ugodnost se ne sešteva z drugimi popusti izdajatelja.

13. Ugodnost se uveljavlja naslednji dan od dneva izdaje kartice Douglas Beauty Card.

14. Pred začetkom plačila na prodajnem mestu je član dolžan predložiti kartico ali v primeru spletnega nakupa vnesti številko kartice Douglas Beauty Card oziroma predložiti grafični prikaz kode kartice preko Douglasove mobilne aplikacije, da bi uveljavil ugodnost v skladu z določili 4. člena tega Pravilnika, v nasprotnem uveljavljanje ugodnosti ni možno.

15. Naknadna odobritev ugodnosti ni možna.

16. Vsak član programa Douglas Beauty Card lahko pridobi dodatne ugodnosti na izdelkih, ki so lahko posebej označeni na prodajnem mestu. Izdajatelj ima pravico izvajati dodatne aktivnosti in ugodnosti za člane Douglas Beauty Card.

17. Članstvo v programu Douglas Beauty Card lahko kadar koli prekličete s pisnim obvestilom na naslov izdajatelja, navedenem v 1. členu. Pravilnika ali na elektronski naslov info@douglas.si. Po preklicu članstva prenehajo vse ugodnosti, ki jih nudi program Douglas Beauty Card.

18. Izdajatelj lahko deaktivira članstvo, če ugotovi, da ugodnost članstva v programu Douglas Beauty Card ni bila koriščena v 5 (z besedo: petih) letih od zadnje zabeležene aktivnosti. V tem primeru bodo osebni podatki izbrisani po poteku nadaljnjega obdobja, in sicer v roku največ 1 (z besedo: enega) leta, šteto od datuma deaktivacije članstva.

19. V primeru izgube kartice, kakor tudi v primeru suma zlorabe kartice, je član dolžan o tem obvestiti izdajatelja na e-naslov info@douglas.si ali na najbližjem prodajnem mestu Douglas parfumerij. Član bo prejel novo kartico.

20. Član je dolžan vsako spremembo osebnih podatkov izdajatelju sporočiti na e-naslov info@douglas.si. Član lahko svoje podatke spremeni tudi na spletnem profilu ob registraciji na strani www.douglas.si.

21. Izdajatelj bo osebne podatke članov obdeloval v skladu s Politiko zasebnosti, objavljeno na uradni spletni strani izdajatelja www.douglas.si. Vsak potencialni član ob izpolnitvi pristopnice prejme Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov, ki je tudi priloga in sestavni del tega Pravilnika. Izdajatelj bo osebne podatke članov obdeloval za namene neposrednega trženja, vključno zlasti za obveščanje članov o svojih izdelkih in storitvah ter marketinških aktivnostih, ter za interne analize nakupnih navad svojih potrošnikov (npr. preverjanje pogostosti nakupov, količine in vrste izdelkov) z namenom izboljšanja svoje ponudbe in poslovanja.

22. Izdajatelj si pridržuje pravico do spremembe pravil članstva v programu Douglas Beauty Card, določenih v tem Pravilniku, vključno z odpovedjo programa in odvzemom Douglas Beauty Card, kadarkoli, s predhodnim obvestilom vsaj 30 koledarskih dni vnaprej. Vse spremembe in dopolnitve tega Pravilnika bodo objavljene na spletnih straneh www.dougIas.si.

23. Vsi spori, ki izvirajo iz ali v zvezi s tem Pravilnikom, vključno s spori v zvezi z vprašanji veljavnosti članstva ali njegovega prenehanja, v zvezi s kršitvijo določb Pravilnika, kot tudi glede pravnih učinkov, ki iz tega izhajajo, se bodo reševali sporazumno, ob pisni pritožbi člana, ki jo lahko pošlje na e-naslov info@douglas.si, v nasprotnem se bo spor reševal pred Centrom za poravnavo pri Slovenskoj gospodarski zbornici, Ljubljana, Dimičeva 13, v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi, ki veljajo za alternativno reševanje potrošniških sporov pred omenjenim centrom. Če spora ne bo mogoče rešiti s poravnavo, je za reševanje pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

24. Z izročitvijo prijavnice na način, določen v 4. odstavku 2. člena, oseba postane član programa Douglas Beauty Card in sprejme vse določbe tega Pravilnika in njegovih sestavnih delov.

25. S tem Pravilnikom izdajatelj uveljavlja spremembo trenutno veljavnega pravilnika Douglas Beauty Card. Ugodnosti po tem Pravilniku veljajo od 1. februarja 2021.

Ugodnosti za člane Douglas Beauty Card so popusti, ki jih član prejme glede na porabo ob nakupu v vseh poslovalnicah Douglas parfumerij in v online trgovini www.douglas.si. V tabeli so prikazani popusti glede na razred porabe. Dbc popust ne velja za že znižane izdelke.


PORABLJEN ZNESEK NA NAKUP (EUR)     POPUST
0,00 do 50,00                                                      2%
50,01 do 100,00                                                 3%
100,01 do 300,00                                               5%
od 300,01                                                            7%